BG | EN

Агенцията за обществени поръчки обяви за спорно основанието на Община Пловдив за директно възлагане на почистването на р.Марица

река Марица Снимка: Фейсбук

Аргументите, с които общинската администрация в Пловдив е поискала пряко договаряне при поръчката за почистване на коритото на река Марица са спорни и не доказват неотложност. Това е заключението на Агенцията за обществени поръчки (АОП) по казуса. През миналата седмица общинските съветници от „Демократична България“ настояха Община Пловдив да прекрати обявената обществена поръчка за почистване на коритото на река Марица на стойност 4,9 млн. лв. без ДДС, за която бе обявено, че ще се възлага от администрацията директно на изпълнител (т.е. без конкурс) заради “неотложност” на дейностите.

В становището на Агенцията, което, обаче, не спира изпълнението на заданието, се посочва, че използваното от Общината правно основание се прилага, когато е възникнала необходимост от неотложно възлагане на поръчката, при възникнали изключителни обстоятелства и непредвидени събития, за преодоляването на щети, от които не могат да се спазят сроковете на открита процедура за обществена поръчка.

Повече за поръчката – тук

Последвалото изявление на кмета на Пловдив тук

В дадените от общината мотиви Агенцията не е открила доказателства за очаквани по-обилни валежи и снеготопене. „Остава спорно и това, че състоянието на речното корито, обрасло с растителност, е непредвидимо за възложителя събитие и, че причините за настъпилата ситуация не се дължат на него“, пише още в становището. Обръща се внимание и на това, че очакваното изпълнение на дейностите в срок от от 12 месеца не отговаря на необходимостта от незабавни действия.

„По изложените причини остава спорен изборът на правно основание. С оглед на изложеното, в тежест на възложителя е да може да докаже, че са налице условията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП“, се казва в заключението на Агенцията за обществени поръчки.

Вижте тук становището на АОП, подписано от изпълнителния директор на агенцията доц.д-р Миглена Павлова:

„Доколкото в случая са представени аргументи, показващи трайното състояние на речното легло, без да са изложени мотиви за конкретно събитие, не може да се изведе заключение, че са настъпили изключителни обстоятелства, отговарящи на дефиницията в § 2, т. 17 от ДР на ЗОП.

Наред с горното,необходимо условие е възникналата ситуация да е била непредвидима за възложителя, т.е. настъпването й да не е резултат от негови действия или бездействия, а да е причинено от обстоятелства, появили се въпреки положената от него дължима грижа.В двата констативни протокола от извършените огледи в седем участъка на реката на територията на гр. Пловдив,през м. февруари 2021 г. се съдържа информация за установена нарушена проводимост на речното легло на р. Марица. Комисиите са констатирали и замърсявания на коритото с отпадъци от смесен произход. В писмото от 22.03.2021 г. възложителят твърди, че последното цялостно почистване и изкореняване на растителността е приключило през 2011 г. Допълва, че от 2012 г. поддържането на коритото на реката се извършва от ОП „Градини и паркове“ и от структура за „Намаляване на вредни последствия от кризи, бедствия и аварии“.Изяснява, че са правени регулярни обходи, които единствено констатират необходимите действия, а прилаганата технология от ОП „Градини и паркове“ -за изрязване на надземната част на храстовата и тревиста растителност,има превантивна функция. Към преписката не се представени предишни протоколи от регулярните обходи на реката, с оглед на което остават неясни какви са били констатациите в тях и имало ли е препоръки за предприемане на мерки по почистване на коритото на по-ранен етап.

С оглед на изложеното от наличната информация остава спорно, че констатираното състояние на коритото е непредвидимо за възложителя събитие, поради което той следва да разполага с допълнителни аргументи и доказателства, че причините за настъпилата ситуация не се дължат на него. В допълнение, провеждането на процедура на договаряне по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП е приложимо, когато се възлагат неотложни дейности, изпълнението на които цели посрещане на най-належащите потребности, в най-кратък срок и до намиране на трайно решение. Като довод за спешното възлаганена поръчката възложителят сочи предстоящото снеготопене и очакваните високи нива на реката в края нам.април 2021 г.В разглеждания случай, в поле IV.9) на решението за откриване на процедурата е определен срок за извършване на проектирането и строителството от12 месеца. От посоченото се установява, че с разглежданото договаряне се очаква цялостно решаване на проблема с проводимостта на речното корито и то няма да приключи до началото на снеготопенето и очакваните високи нива на реката в края на м.април 2021г.

В допълнение, предвидената в поле VII.1) на същото решение клауза за отложено изпълнение в хипотезата на чл. 114 от ЗОП, с оглед бъдещо финансиране на проекта, поставя въпроса относно незабавното изпълнение на дейностите,при положение че реализацията им е обвързана с осигуряване на предвидените средства. По изложените причини остава спорен изборът на правно основание. С оглед на изложеното, в тежест на възложителя е да може да докаже, че са налице условията за прилагане на чл.79, ал. 1, т. 4 от ЗОП”

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините